MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI

 

 

ALICI

 

 

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme ”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, bulunan TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“TEXTONİ/Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ait www.tekstoni.com.tr alan adlı web sitesinden (“Web sitesi”), Satıcı’ya ait ürün veya içeriklerin veya TEXTONİ’nin belirlediği ölçülerde verilen hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Web Sitesinde sergilendiği ve açıklandığı şekliyle belirtilen niteliklere sahip ürün, içeriğin veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı TEXTONİ ile akdetmiş oldukları Web sitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün, içerik veya hizmetin satışında TEXTONİ ’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3 - ÖDEME KOŞULLARI

3.1 İşbu Sözleşme’de belirtilen ödeme koşulları bağlayıcıdır. Alıcı; satış sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte ürünün/içeriğin/hizmetin belirlenen ücretini ödemeyi kabul eder.

3.2 Söz konusu ürün/içerik/hizmet bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında Satıcı adına, TEXTONİ tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı ürünün/içeriğin/hizmetin bedelini TEXTONİ ’ye ödemekle, ürün/içerik/hizmet bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır.

3.3 Satıcının www.textoni.com internet sitesinde sergilediği ürün/içerik/hizmet mahiyeti itibariyle tamamının sergilenmesi mümkün olmaması sebebiyle ürün/içerik/hizmetin ilk etapta sadece ana teması ve/veya bir kısmı sergilenebileceğinden alıcının sağlanan içeriklerin istenen düzeyde olmadığı iddiası ile ücret iadesi talebinde bulunamaz, ödememe def’i ileri süremez. [UE1] 

3.4 Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına TEXTONİ tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve  gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Alıcı’dan tahsil edilen ürün bedeli işbu sözleşmede belirlenen komisyon bedeli düşüldükten sonra Satıcı’ya aktarılacaktır. TEXTONİ, satın alınan ürün/içeriğin/hizmetin gereği gibi  Alıcı’ya teslim edilmesini takiben 3 güne kadar satılan ürünün içeriğin bedelini saklı tutabilecektir. Bu 3 günlük sürenin ürün içeriğin satışından itibaren ilk 24 saati alıcının itiraz süresi, kalan 48 saatlik süre ise satıcı ile alıcının iletişim sağlayıp sorunu giderme süresidir. TEXTONİ, Satıcı’ya komisyon faturası kesecektir. Satıcı’nın ayrıca Alıcı’ya kesmesi gereken faturalardan TEXTONİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi işbu evrakların düzenlememesinin paranın satıcıya aktarımına da engel teşkil etmeyeceğini ve işbu maddedeki şekilde TEXTONİ tarafından tahsilat, kesinti ve transfer yapılacağını taraflar işbu sözleşmeyi onaylamakla tamamen kabul ederler.

3.5 Alıcı ve Satıcı para transferlerini sağlamak adına aracı hizmet sağlayıcı TEXTONİ tarafından Paytr ödeme sisteminin kullanılacağını kabul ederler.

 

 

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı; www.textoni.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 Ürün/İçerik/Hizmetin teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Ürününün/İçeriğin/Hizmetin teslim edilmesi/tamamlanması anına kadar tüm sorumluluk Satıcı'ya aittir.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün/içeriğin/hizmetin sözleşme kurulmadan önce web sitesinde sergilenen/duyurulan haliyle uyumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Söz konusu verilerin işin gereği olarak TEXTONİ tarafından datalarda saklanması hususunda detaylar https://textoni.com/ web sitesinde yer alan KVKK Kapsamında Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni’nde ve üyelik sözleşmesinde sayılmaktadır.

 

MADDE 5 - SÜRE VE FESİH

İşbu Sözleşme imza tarihinde başlayacak olup ürün/içerik/hizmetin Alıcı’ya ulaşmasıyla ve her halükarda ürün/içerik/hizmet ücretinin TEXTONİ tarafından anlaşılan komisyon kesilip kalan bedelin Satıcı’ya ödenmesiyle TEXTONİ açısından sona ermiş sayılacaktır.

 

MADDE 6 – MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya İçerik Üreticisi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") İçerik Üreticisi’nin işbu Satış Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Satıcı ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Satış Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

MADDE 7 – DİĞER HÜKÜMLER

7.1 Sözleşme’de yer alan içerik ve ürünler, Alıcı tarafından hiçbir şekilde üçüncü kişiye devredilemez, üçüncü kişi yararlanamaz. Ayrıca Alıcı bu ürün ve içerikleri başkasına satamaz.

7.2  Alıcı, İşbu Sözleşme ve eklerindeki imzaların kendi yetkilisi olduğunu kabul eder ve ileride imza sahiplerinin yetkilerine itiraz etme hakkından peşinen feragat eder.

7.3 Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Satıcı’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Taraflar arasındaki e-posta yazışmaları da kesin delil niteliğinde olup, yazışma içerik ve adreslerine ilişkin olarak İçerik Üreticisi kayıtları esas alınır.

7.4 Alıcı, Satıcı’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

7.5 Taraflar, İşbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu kabul ve beyan ile bu adreslerde vuku bulacak herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça mevcut adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine ulaşmış sayılacağını ve haklarında İcra İflas Kanunu’nun 21. md.’nin uygulanmasında muvafakat ettikleri beyan, kabul ve taahhüt ederler. İçerik Üreticisi tarafından, İşbu Sözleşme’de bildirilen Hizmet Alan e-posta adresine gönderilen e-posta, bildirilen GSM numarasına gönderilen SMS ve bildirilen Fax numarasına gönderilen Fax TEBLİĞ HÜKMÜNDEDİR.

7.6 İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında; tarafların kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da birkaçından vazgeçmesi ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranması veya karşı tarafa, Sözleşme ile öngörülenden daha fazla zaman tanıması; Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek, kısıtlamayacaktır.

7.7 İşbu Sözleşme’nin maddelerinden bir ya da birkaçı veya eklerinin ihtiva ettiği bir veya birden fazla madde kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile iptal edilir ise bu durum; Sözleşme’nin ve eklerinin diğer maddelerinin taraflar için geçerliliğini yitirmesine neden olmayacaktır.

7.8 İşbu Satış Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

7.9 Sözleşme’den ve eklerinden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve sair vergi mükellefiyetleri Alıcı tarafından karşılanacaktır. Uygulamada, tek nüsha olarak hazırlanan bu Sözleşme ve eklerinin damga vergisi yine Alıcı tarafından ödenecektir.

7 (yedi) maddeden ibaret İşbu Satış Sözleşmesi, Alıcı ve Satıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak imzalanmak suretiyle, ……………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.