KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak isteriz.

Kayıt altına aldığımız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. hizmetlerinin kullanılabilmesi için bir kısım kişisel bilgileriniz ( ad-soyad, telefon, e-posta, doğum tarihi, medeni durum vb.) sizlerden talep edilebilir. İlgili kişisel verileriniz ile toplanan veriler TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. bünyesinde muhafaza edilecektir. TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. üye firmaları bu bilgilere ulaşabilir ve işletme amacına uygun olarak tarafınıza e-posta, telefon, SMS üzerinden ulaşabilir.

 

1- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.  olarak sunduğumuz  ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi için; Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya yürütülmesi için;

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi;

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.  ve denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. faaliyetlerinin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ve operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ve tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi;

 

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında, hizmet sunma, aktivite gerçekleştirme, kampanya yapma ve reklam verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve/veya sunulan hizmetlerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI:

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. müşterilerine daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. müşteri panelleri, Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri) SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz üzere textoni.com hizmetinden yararlanmanız için gereken girişlerin yapılması ve formların doldurulması sırasında işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde ve TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.’ye başvurarak kendileriyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş., yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.  Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

Talepleriniz İçin:

Veri Sorumlusu: TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.

Adresi : ………………………………..

e-posta: ……………………………..

Tel: ……………………………………

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.  tarafından sağlanan textoni.com hizmetinden faydalanmak için giriş yaparken/kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni"ni okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizin KVKK kapsamında TEXTONİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek/tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.